× แจ้งผู้ใช้งานเพื่อทราบ ขณะนี้ระบบฯ ได้ปิดการใช้งานในส่วนนำเข้าข้อมูลโครงการ และการรายงานความก้าวหน้าเป็นการชั่วคราว
× แจ้งผู้ใช้งานเพื่อทราบ ระบบ eMENSCR จะเปิดให้ใช้งานในส่วนการกรอกข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลลำดับการอนุมัติ (M7) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ: สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งลำดับการอนุมัติ จะทยอยดำเนินการหลังจากที่ได้แจ้งลำดับการอนุมัติมาแล้ว

รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* จัดการเอกสาร

* สถานะบันทึกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการอนุมัติ