โครงการทั้งหมด

รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน
_doc_id _doc_code_th _doc_name รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเภทโครงการ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ วันที่เริ่มต้นโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ จัดการโครงการ