รายละเอียดโครงการ

รายละเอียด
ภาพรวมของข้อเสนอโครงการ
กลุ่มของข้อเสนอโครงการ
ประเภทของข้อเสนอโครงการ
แผนงานที่เชื่อมโยง
สถานะ
ข้อมูลโครงการก่อนหน่วยงานแก้ไขตามมติ ค.ร.ม.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ)
กระทรวงหรือเทียบเท่า
กรมหรือเทียบเท่า
ข้อมูลหนังสือที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการนี้
เลขที่หนังสือ
วันที่ออกหนังสือ
พื้นที่ดำเนินการ
ประเภทพื้นที่ดำเนินการ
รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณที่เริ่มต้นโครงการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ
วันที่สิ้นสุดโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการ
ข้อมูลตัวชี้วัดรายปีงบประมาณ
อธิบายผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลตามตัวชี้วัด
อธิบายแนวทาง/วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
แผนงานรอง
วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
เป้าหมาย
เป้าหมายเพิ่มเติม
อธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร
งบประมาณและแผนการใช้จ่าย
วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ
งบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ทั้งหมด
เงินงบประมาณ / อื่นๆ ทั้งหมด
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด
สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ
ความจำเป็น
ประมาณการค่าใช้จ่าย
คาดการณ์ช่วงเวลาเริ่มต้นการนำเข้า
คาดการณ์ช่วงเวลาสิ้นสุดการนำเข้า
สถานะของโครงการ
สถานะของโครงการ
สถานะของโครงการ
ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
อธิบายความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ
อธิบายความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ
ความพร้อมของแบบรูปรายการ
ความพร้อมของแบบรูปรายการ
อธิบายความพร้อมของแบบรูปรายการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการกรณีกระทบสิ่งแวดล้อม
ไฟล์รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
อธิบายรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
อธิบายความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ไฟล์ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
อธิบายการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ความพร้อมในการบริหารจัดการ
โปรดอธิบายความพร้อมในการบริหารจัดการ
การสนับสนุนงบประมาณ
การสนับสนุนงบประมาณ
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว
แหล่งที่มากรณีอยู่ระหว่างการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
รูปแบบการกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ขอบเขตการดำเนินงาน
ขอบเขตการดำเนินงาน
ขอบเขตการดำเนินงาน
ลักษณะงาน
ลักษณะงานที่สอดคล้องกับโครงการ
วิธีการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน (รายชื่อกิจกรรม และระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม)
แผนการใช้จ่ายเงิน
รูปแบบการใช้จ่ายเงิน
รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน
แหล่งเงิน
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินกู้ตามพรก. (รายเดือน)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินกู้ตามพรก.
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทเงินกู้ตามพรก.)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินงบประมาณ (รายเดือน)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทเงินงบประมาณ
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทเงินงบประมาณ)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทแหล่งเงินอื่น (รายเดือน)
แผนการใช้จ่ายเงิน ประเภทแหล่งเงินอื่น
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ประเภทแหล่งเงินอื่น)
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายเงินทั้งหมด (ทุกประเภทที่เลือก)
เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ
การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้
แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ
เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการคนที่ 1
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
กอง/สำนัก
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการคนที่ 2
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
กอง/สำนัก
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID