ความก้าวหน้าโครงการพ.ร.ก.เงินกู้รออนุมัติ

รายชื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการพ.ร.ก.เงินกู้
รหัสแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.ก.ฯ ประเภทข้อเสนอ ชื่อแผนงาน/โครงการ เดือน ปีงบประมาณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะแผนงาน / โครงการ ชื่อผู้ใช้งาน หน่วยงานระดับที่ 3 หน่วยงานระดับที่ 2 หน่วยงานระดับที่ 1 row จัดการโครงการ