โครงการรออนุมัติ

รายชื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ / การดำเนินงาน
_doc_id _doc_code_th _doc_name _created_by _progress_id รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ปีงบประมาณ ไตรมาส วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะของรายงานความก้าวหน้า* ชื่อผู้ใช้งาน หน่วยงานระดับที่ 3 หน่วยงานระดับที่ 2 หน่วยงานระดับที่ 1 จัดการโครงการ