โครงการรออนุมัติ

รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน (โครงการรออนุมัติ)
_doc_id _doc_code_th _doc_name _created_by รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า วันที่เริ่มต้นโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ จัดการโครงการ