ผลการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จำนวนเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย แยกตามสถานการณ์ (ตัวชี้วัด)

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ขั้นวิกฤต

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ระดับเสี่ยง

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

เป้าหมายประเด็น
9
5
10
2
13
เป้าหมายแผนย่อย
11
9
26
12
114

(หน่วย : จำนวนตัวชี้วัด)

ผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

จำนวนโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

เลือกกระทรวงหรือเทียบเท่า
เลือกกรมหรือเทียบเท่า
เลือกกองหรือเทียบเท่า
เลือกปีงบประมาณ
เลือกขนาดโครงการ