โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ (Project Idea)

รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง องค์ประกอบ ปัจจัย วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ สถานะการให้คะแนน วันที่เริ่มต้นโครงการ วันที่สิ้นสุดโครงการ จัดการโครงการ