ภาพรวมความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock

ชื่อกิจกรรม Big Rock:
แผนการดำเนินงาน
 
timeline
เป้าหมายย่อย (milestone : MS)   เป้าหมายย่อยย่อย (milestone : MS)
สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการ