แผนระดับสามทั้งหมด

แผนระดับสามทั้งหมด
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสแผนงาน ชื่อแผนงาน ประเภทแผนระดับสาม ปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ข้อความ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย รหัสหมุดหมายแผน 13 ข้อความหมุดหมายแผน 13 รหัสเป้าหมายหมุดหมายแผน 13 ข้อความรหัสเป้าหมายแผน 13 วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ หน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า วันที่สร้างโครงการ URL จัดการแผนงาน