รายชื่อแผนระดับสาม

รหัสแผนงาน ชื่อแผนงาน ประเภทแผนงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* จัดการแผนงาน